สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนภัสสร  เขียวยศกิจ
2. เด็กหญิงภัสราวรรณ  คงแก้ว
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สงด้วง
 
1. นางปราณี  บริโท
2. นางสาววารินทร์  แก้วมณี