สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  เหลือแก้ว
2. เด็กชายณัชพล  ห้วยแก้ว
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ห้วยแก้ว
 
1. นายสิทธา  สามพิมพ์
2. นางสาวขวัญดาว  พันธ์ศักดิ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนภัสสร  เขียวยศกิจ
2. เด็กหญิงภัสราวรรณ  คงแก้ว
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สงด้วง
 
1. นางปราณี  บริโท
2. นางสาววารินทร์  แก้วมณี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขวัญศรีรุ่ง
2. เด็กหญิงณัฐยา  ขวัญศรีรุ่ง
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองเสน
 
1. นายสิทธา  สามพิมพ์
2. นางสาวขวัญดาว  พันธ์ศักดิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยะดา  วงค์รอด
2. เด็กหญิงพลอยพิไล  คงคานนท์
3. เด็กชายอนวัฒน์  เทพนุกูล
 
1. นางเสงี่ยม  จันทร์เรืองฤทธิ์
2. นางสาวนาตยา  บุณยเกียรติ