สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงระสินทรา  เกิดมล
 
1. นางจารุณี  สุวรรณโณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยฤทธิ์
 
1. นางจารุณี  สุวรรณโณ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลนิดา  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กันอุน
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ศรีเพ็ชร
 
1. นางวิภารัตน์  หนูสีคง
2. นางนันทวรรณ  ทองมล