สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  หนูมา
 
1. นางนันทวรรณ  ทองมล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงอินทิรา  ดำชุม
 
1. นางจารุณี  สุวรรณโณ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายฐิติสุทธิ์  เกิดวัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงชู
3. เด็กชายอธิป  ณ มั่นคง
 
1. นางจารุณี  สุวรรณโณ
2. นางเยาวลักษณ์  กรุงไกรจักร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายขวัญเมือง  รอดนุ่น
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ปานทอง
3. เด็กชายนพพร  หนูกลับ
 
1. นางวิภารัตน์  หนูสีคง
2. นางนันทวรรณ  ทองมล