สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงระสินทรา  เกิดมล
 
1. นางจารุณี  สุวรรณโณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่เฮง
 
1. นางสาวจันทิมา  พยัคฆ์รังสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยฤทธิ์
 
1. นางจารุณี  สุวรรณโณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  หนูมา
 
1. นางนันทวรรณ  ทองมล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พริมด้วง
 
1. นายอรุณ  มีนุ่น
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายวิษณุ  ชัยฉิม
2. เด็กหญิงอรภัทรา  ส่งแสง
 
1. นางนันทวรรณ  ทองมล
2. นายปรีชา  ส่งกล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงอินทิรา  ดำชุม
 
1. นางจารุณี  สุวรรณโณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายฐิติสุทธิ์  เกิดวัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงชู
3. เด็กชายอธิป  ณ มั่นคง
 
1. นางจารุณี  สุวรรณโณ
2. นางเยาวลักษณ์  กรุงไกรจักร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายขวัญเมือง  รอดนุ่น
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ปานทอง
3. เด็กชายนพพร  หนูกลับ
 
1. นางวิภารัตน์  หนูสีคง
2. นางนันทวรรณ  ทองมล
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลนิดา  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กันอุน
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ศรีเพ็ชร
 
1. นางวิภารัตน์  หนูสีคง
2. นางนันทวรรณ  ทองมล