สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อล้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.58 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจิรสิน  พราห์มนาค
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เวชพิทักษ์
 
1. นายสรายุทธ  นาคปลัด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.2 ทอง 12 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตสำรวย
 
1. นางสายพิน  คงพระบาท
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61.5 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารมาศ
2. เด็กหญิงไปรยา  ทรัพย์มาก
 
1. นายทวีศักดิ์  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นายสรายุทธ  นาคปลัด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.67 เงิน 17 1. เด็กหญิงนันธัชพร  ปานแก้ว
 
1. นางวิพาวัน  ศิริกาญจนชาด
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฏฐ์พัชร์  นาคมนต์
2. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  เจียะรัตน์
 
1. นายสรายุทธ  นาคปลัด
2. นางสาววิโปรด  โรจนอธิกุล
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายธัชพล  สุวรรณมณี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองประดิษฐ์
3. เด็กชายสรรเพชร  พรหมจันทร์
 
1. นายบัณฑูรย์  จุติยนต์
2. นายภัทรธีนันท์  กาญจนาประดิษฐ