สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอุมา  โยมา
 
1. นางนวอร  เมียนแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวีรดา  ช่วยสังข์
2. เด็กชายสุภทัต  สุขมงคล
 
1. นางผ่องศรี  พุฒิไพรีพ่าย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรัญญู  ช่วยสังข์
2. เด็กหญิงอรอุมา  เกิดพันธ์
 
1. นางผ่องศรี  พุฒิไพรีพ่าย
2. นางนวอร  เมียนแก้ว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โยมา
2. เด็กหญิงรัตนา  ทองเรือง
3. เด็กหญิงอรอุมา  โยมา
 
1. นางดวงพร  รักจุ้ย
2. นางผ่องศรี  พุฒิไพรีพ่าย
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักษาพล
2. เด็กชายวิชญะ  เพริศแก้ว
 
1. นางสาวกมลา  วิปุลากร