สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสังขจร
2. เด็กหญิงรวิสรา  กลิ่นประสิทธิ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวรัติกาล  เกลี้ยงทอง
2. นายบุญฤทธิ์  เรืองศรี