สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางตะพาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.39 ทอง 27 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   จันทร์สุวรรณ์
2. เด็กชายวัฒนชัย   อินทร์แก้ว
 
1. นายมานิตย์   ชูสวัสดิ์
2. นางโสภา   โกศัลวิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.59 ทอง 28 1. เด็กชายธรรมรัตน์   หนูรุ่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ชื่นกลิ่น
 
1. นายมานิตย์   ชูสวัสดิ์
2. นางโสภา   โกศัลวัตร