สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางทวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  บัวสี
2. เด็กหญิงประภัสสร  พลศรี
3. เด็กหญิงอันดามัน  ปิโย
 
1. นางอุไร  จันทพันธ์
2. นายมลเฑียน  วรรณทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงญาณิศา  แป้นเจริญ
2. เด็กหญิงปาริชาต  พลศรี
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางอุไร  จันทพันธ์
2. นางมลเฑียน  วรรณทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  โตเขียว
 
1. นางอุไร  จันทพันธ์