สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางทองคำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงคณาพร  สุขทอง
 
1. นางกัลยาณี  ขุนเพชร์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ภักดีแก้ว
2. เด็กหญิงพิมลนาฏ  เนินทอง
 
1. นายชัยชาญ  ขุนเพชร์
2. นางกัลยาณี  ขุนเพชร์