สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  มิตรปล้อง
 
1. นางอินทิรา  มณีรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัดดา  คงเซียงซา
2. เด็กหญิงชาลิสา  กิยาหัตถ์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แคนสา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  อรชร
5. เด็กหญิงมาวิตา  คงเซียงซา
 
1. นางสุจินดา  จันทร์ธิบดี
2. นางสาวจีรภรณ์  ชูสุวรรณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักรินทร์  เซ่งทอง
 
1. นายสมญา  เอียดไสย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายนนทพัทธ์  จงคง
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมงคล  เหมทานนท์
2. เด็กชายสราวุฒิ  ช่วยไทร
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
2. นางชลธิชา  รัตนะรัต
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มุสิเกตุ
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ขวัญทอง
3. เด็กชายพรชัย  วรรณา
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
2. นายสมญา  เอียดไสย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   คุ้มรักษา
2. เด็กหญิงณัฐมล  คุ้มรักษา
3. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ทิตนุ่น
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
2. นางชลธิชา  รัตนะรัต
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  คงเซียงซา
2. เด็กหญิงณัฐธิญามณ   ผ่องแก้ว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  มิตรปล้อง
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
2. นางชลธิชา  รัตนะรัต
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัมปนาท  สำราญรัตน์
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล