สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ฤทธิ์เพชร
2. เด็กชายธนวิช  อรชร
3. เด็กชายบวรนันท์  ทองสุข
 
1. นางจรวย   ชูพรหม
2. นางสาวภิรม   ดวงพาพล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายรัฐนันท์   รามแก้ว
2. เด็กหญิงรุวัน  คล้ายทอง
3. เด็กหญิงหัทยา  คุ้มรักษา
 
1. นางสาวโสภา  แสนทองแก้ว
2. นางสาวภิรม  ดวงพาพล