สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีอักษร
 
1. นางอมรรัตน์  ศรีอักษร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิราพร  มิตรปล้อง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวเกตุ
 
1. นางอมรรัตน์  ศรีอักษร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีจุ้ย
 
1. นางอินทิรา  มณีรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  เสือแสง
 
1. นางอินทิรา  มณีรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  มิตรปล้อง
 
1. นางอินทิรา  มณีรัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนวินดา  ทองสุข
2. เด็กชายยศนันท์  คลอดเพ็ง
3. เด็กชายสมเจต  พุ่มจีน
 
1. นางสาวจีรภรณ์  ชูสุวรรณ
2. นางวิพา  รุ่งเรือง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัดดา  คงเซียงซา
2. เด็กหญิงชาลิสา  กิยาหัตถ์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แคนสา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  อรชร
5. เด็กหญิงมาวิตา  คงเซียงซา
 
1. นางสุจินดา  จันทร์ธิบดี
2. นางสาวจีรภรณ์  ชูสุวรรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักรินทร์  เซ่งทอง
 
1. นายสมญา  เอียดไสย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายนนทพัทธ์  จงคง
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ฤทธิ์เพชร
2. เด็กชายธนวิช  อรชร
3. เด็กชายบวรนันท์  ทองสุข
 
1. นางจรวย   ชูพรหม
2. นางสาวภิรม   ดวงพาพล
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายรัฐนันท์   รามแก้ว
2. เด็กหญิงรุวัน  คล้ายทอง
3. เด็กหญิงหัทยา  คุ้มรักษา
 
1. นางสาวโสภา  แสนทองแก้ว
2. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมงคล  เหมทานนท์
2. เด็กชายสราวุฒิ  ช่วยไทร
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
2. นางชลธิชา  รัตนะรัต
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มุสิเกตุ
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ขวัญทอง
3. เด็กชายพรชัย  วรรณา
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
2. นายสมญา  เอียดไสย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   คุ้มรักษา
2. เด็กหญิงณัฐมล  คุ้มรักษา
3. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ทิตนุ่น
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
2. นางชลธิชา  รัตนะรัต
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  คงเซียงซา
2. เด็กหญิงณัฐธิญามณ   ผ่องแก้ว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  มิตรปล้อง
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
2. นางชลธิชา  รัตนะรัต
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัมปนาท  สำราญรัตน์
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล