สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวนัชพร  จันทร์มา
2. เด็กชายวีระเดช  ผลเกลี้ยง
 
1. นางพวงทิพย์  ดวงทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ทองขาว
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณโชติ
 
1. นางพวงทิพย์  ดวงทอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนฤบดี  มากยก
2. เด็กชายภีตภัทร  ประดงจงเนตร
 
1. นางสาววราพร  จงรักษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 71.75 เงิน 23 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผลเกลี้ยง
2. เด็กชายพีรนัฐ  ชูบัวทอง
3. เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางศรีสุดา  อินทานนท์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  ผลเกลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐพร  พิศดุพรหมราช
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  แก้วตาทิพย์
 
1. นางปฐม  พรหมทอง