สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วใสพร
2. เด็กชายฐิติศักดิ์ิ  ไชยวิจารย์
3. เด็กชายพีรภัทร  อนุนนท์
 
1. นางสาวสุนีย์  ด้วงมาก
2. นางมาลี  คงสังข์