สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  เหลือสม
 
1. นางศิริ  วงษ์บุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพิณญาณี  ไชยชำนาญ
2. นางสาวสุริวรรณี  วชิรจันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงอลิสดา  ไข่ขาว
 
1. นางศิริ  วงษ์บุญ
2. นางสุภา  รัตนมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปิย์วรา  สงคราม
2. เด็กหญิงภิมนมาส  คงโอ
 
1. นางศิริ  วงษ์บุญ
2. นางสุภา  รัตนมณี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุภาพร  หนูร่ม
 
1. นางสาวดาราวรรณ  วังขุนพรหม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 18.94 เข้าร่วม 10 1. นายยสินธร  ขำตรี
2. นายวสันต์  คงดี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ขวดแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 23.94 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภัทรภณ  อินทร์อักษร
2. เด็กชายศุภลักษณ์  คล้ายแก้ว
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ขวดแก้ว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตุ๊กขี้หนู
2. เด็กหญิงกัลยา  แพ่งโยธา
 
1. นางสาวสุพัตรา  สงจันทร์
2. นางสาวกนกวรรณ  รัตนามาส
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรวิช  หนูนุ่น
 
1. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อนุนนท์
 
1. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วใสพร
2. เด็กชายฐิติศักดิ์ิ  ไชยวิจารย์
3. เด็กชายพีรภัทร  อนุนนท์
 
1. นางสาวสุนีย์  ด้วงมาก
2. นางมาลี  คงสังข์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นายจิราศักดิ์  อนันทนุพงศ์
2. นายชญานนท์  ชูสังข์
3. นายธีทัต  นุ่นมัน
 
1. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
2. นางสาวสุพัตรา  สงจันทร์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. นายถวัลศักดิ์  คงจันทร์
2. นางสาวสุพิชญา  ไชยกรด
 
1. นายนัฐพล  ชูเรือง
2. นางสาวจิราพร  สังข์เขี้ยว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กชายปรวรรต  มากนุ่น
2. เด็กชายศุภกฤษณ์  ปลอดใจดี
 
1. นายนัฐพล  ชูเรือง
2. นางสาวจิราพร  สังข์เขี้ยว
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายมรรษกร  ด้วงสีนวล
2. เด็กชายอัครพล  ฤทธิเดช
 
1. นายนัฐพล  ชูเรือง
2. นางสาวจิราพร  สังข์เขี้ยว
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพดล  ขวัญทอง
2. นายวรวุฒิ  ปานะจินาพร
3. นายวิภพ  ชูแก้ว
 
1. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
2. นางคำนึง  มูสิกะ
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงกานต์พิชา  สุวรรณคีรี
2. เด็กหญิงปิยาพร  นาคกุล
3. เด็กหญิงภัทราศรี  หนูแป้น
 
1. นางสารภี  สิทธิแป้น
2. นางสาวอุบลรัตน์  แซ่ตั้น