สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปิยวรรณ์  พรึกถก
 
1. นางจิราพร  เรืองประดิษฐ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กรดแก้ว
2. เด็กชายปาราเมศ  สิทธิโยธา
 
1. นายอนุพงศ์  เกษตรสุนทร
2. นางสาวน้ำฝน  ณ นุวงศ์