สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบริรักษ์
 
1. นางจารุณี  ศรีสุวรรณ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายศุภกร  ทองแสน
2. เด็กชายสราวุธ  เนาว์สุวรรณ
 
1. นางอมรทิพย์  บุญคงดำ
2. นางศิริลักษณ์  แสงขำ