สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิษา  ทิพย์ยุทธิ์
 
1. นางอภิญญา  ยุทธชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.97 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงชนกพร  ขาวทอง
3. เด็กชายชานนท์  เกิดสมศรี
4. เด็กชายธงชัย  ส่งสีอ่อน
5. เด็กหญิงนันทภรณ์  ชีโว
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริกขางเข็ม
7. เด็กหญิงพิชญา  แก้วสาระ
8. เด็กชายสุธี  อ่อนแก้ว
9. เด็กหญิงสุนารี  โชติทอง
10. เด็กหญิงเมษาวดี  แก้วอุดม
 
1. นางอภิญญา  ยุทธชัย
2. นางเจริญจิตต์  กอบเกียรติถวิล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงชนกพร   ขาวทอง
3. เด็กหญิงณัฐฤมล  ขวัญเพชร
4. เด็กหญิงนันทภรณ์   ชีโว
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริกบางเข็ม
6. เด็กหญิงพิชญา  แก้วสาระ
7. เด็กหญิงพิชญ์สินี   สีขาว
8. เด็กหญิงยุพาพักตร์  บุญเรือง
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญเกิด
10. เด็กหญิงวรัญญา  ฉิมสน
11. เด็กหญิงสุจิรา  สมงาม
12. เด็กหญิงสุดารัตน์   สิงห์สกุลรัตน์
13. เด็กหญิงสุนารี  โชติทอง
14. เด็กหญิงเกวลิน  แดงบางดำ
15. เด็กหญิงเมษาวดี  แก้วอุดม
 
1. นางอภิญญา  ยุทธชัย