สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านด่าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกลี้ยงเกิด
2. เด็กหญิงถิรณิชา  เรณุมาศ
3. เด็กชายภูริชญา  ิจิระเสถียร
 
1. นางอำนวยพร  หมื่นวรดี
2. นายมาณพ  แสงจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงด้วง
2. เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  ขาวขวงศ์
 
1. นายกิตติศักดิ์   รัสโนชา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงด้วง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงทัศดาพร  เพชรแก้ว
4. เด็กหญิงนรินทร์ธร  เพชรชูช่วย
5. เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  ขาวขวงศ์
 
1. นางสาริกา  ศรีเพ็ชรใส
2. นายเสงี่ยม  ทองเฉย