สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านด่าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพัสสร  แดงด้วง
2. เด็กหญิงทัศดาพร  เพชรแก้ว
3. เด็กหญิงนรินทร์ธร  เพชรชูช่วย
 
1. นางอำนวยพร  หมื่นวรดี
2. นายเสงี่ยม  ทองเฉย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกลี้ยงเกิด
2. เด็กหญิงถิรณิชา  เรณุมาศ
3. เด็กชายภูริชญา  ิจิระเสถียร
 
1. นางอำนวยพร  หมื่นวรดี
2. นายมาณพ  แสงจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงด้วง
2. เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  ขาวขวงศ์
 
1. นายกิตติศักดิ์   รัสโนชา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เรณุมาศ
3. เด็กชายสิทธิชัย  คำม่วง
4. เด็กหญิงสิริกร  หนูนวล
5. เด็กชายอภิชาติ  ห้องแก้ว
 
1. นางสาริกา  ศรีเพ็ชรใส
2. นายมาณพ  แสงจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงด้วง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงทัศดาพร  เพชรแก้ว
4. เด็กหญิงนรินทร์ธร  เพชรชูช่วย
5. เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  ขาวขวงศ์
 
1. นางสาริกา  ศรีเพ็ชรใส
2. นายเสงี่ยม  ทองเฉย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.08 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงด้วง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริรัตน์
3. เด็กชายณัฐพัสสร  แดงด้วง
4. เด็กหญิงถิรนิชา  เรณุมาศ
5. เด็กหญิงทัศดาพร  เพชรแก้ว
6. เด็กหญิงนรินทร์ธร  เพชรชูช่วย
7. เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีชู
8. เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  ขาวขวงศ์
9. เด็กชายยุทธนา  แก้วเมือง
10. เด็กชายสิทธิชัย  คำม่วง
 
1. นางสาริกา  ศรีเพ็ชรใส
2. นายมาณพ  แสงจันทร์
3. นายเสงี่ยม  ทองเฉย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.33 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สังข์มัน
2. เด็กชายณภัทร์  ปาระมาศ
3. เด็กชายธนนนท์  ขำเกิด
 
1. นายเสงี่ยม  ทองเฉย
2. นายสาธิต  นามเจริญ