สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบูรณาวาส สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายเจษฎากร  สงโสม
2. เด็กชายเมษา  คงชุม
 
1. นางจันทิรา   หนูทอง
2. นางสาวสุพรรณี  แสงพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปัณณธร  ทองสงฆ์
2. เด็กหญิงเพชรมณี  มณีเพ็ชร
 
1. นางสาวนัดดา  ทองดำ
2. นางสาวภัธวัน  สินฉิม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุขแก้ว
 
1. นางอรนุช  พรหมรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอรปรียา  ใหม่คามิ
 
1. นางสาวภัธวัน  สินฉิม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกรัศนัย  คงชุม
 
1. นางสาวอนงศรี  ช้างกลาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 60.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรโชติ   สงโสม
 
1. นางสาวอนงศรี  ช้างกลาง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร   พูลนวล
 
1. นางสาวสุพรรณี  แสงพันธ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แปะเง้าสุข
2. เด็กหญิงบิสมิลล่าห์  แซอามา
3. เด็กหญิงปัณณธร   ทองสงฆ์
4. เด็กหญิงปิยาพัชร   พูลนวล
5. เด็กหญิงสุพัชญา  ไกลสยาม
6. เด็กหญิงอรปรียา  ใหม่คามิ
7. เด็กหญิงอริสา   มีเสน
8. เด็กชายเจษฏากร   สงโสม
9. เด็กหญิงเพชรมณี   มณีเพ็ชร
10. เด็กชายเมษา   คงชุม
 
1. นางสาวนัดดา  ทองดำ
2. นางสาวณปภัช  คุปต์กาญจนากุล
3. นางกาญจวรรณ  หนูชัย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  พูลนวล
2. เด็กหญิงอรปรียา   ใหม่คามิ
3. เด็กหญิงอริสา    มีเสน
 
1. นางสุภาพร  หาญณรงค์
2. นางสาวภัธวัน  สินฉิม