สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติภัคค์  จันทร์เกื้อ
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงอัชรา  คงมณี
 
1. นางสาวนัดดา  สมัยสงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิยะดา  เกตุแดง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วรินทรเวช
 
1. นางชวนพิศ  รัตนพงค์
2. นางเทียบพรัตน์  ชาติโย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพงศภัค  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายรัฐภากย์  แทรกสุข
 
1. นายไสว  พุ่มหอม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเกื้อ
 
1. นายไสว  พุ่มหอม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ยิ้มพัฒน์
2. เด็กชายสมชาติ  ด้วงทิพย์
3. เด็กหญิงสุชาวลี  เพชรเกลี้ยง
 
1. นายนุกูล  หนูทอง
2. นายสุชาติ  ชีช้าง
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนากร  จรทะผา
2. เด็กชายวรพล  จันทร์บุญ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายนุกูล  หนูทอง
2. นายไสว  พุ่มหอม