สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกฤติมา  หนูรอด
 
1. นางนิตยา  สุนทรเต็ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณคีรี
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์พุ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีเสน
2. เด็กหญิงประภาพร  ชูฮวด
 
1. นายชอบ  ภิรมย์รักษ์
2. นางนิตยา  สุนทรเต็ม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาลิตา  วิมลรัตน์
2. เด็กชายสิทธินนท์  สองศรี
 
1. นางสาวอรอุมา  เรืองศรี
2. นางสุพรรณี  จันทร์พุ่ม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรางวลัย  เซี่่ยงอึ่ง
 
1. นายชอบ  ภิรมย์รักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายทวีวัฒน์  จันทร์พุ่ม
 
1. นายชอบ  ภิรมย์รักษ์