สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากตรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.1 ทอง 5 1. เด็กชายกฤตพล  สุวรรณพันธ์
 
1. นางเสาวนีย์  ไชยวรรณ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงปุณยาพร  บุญนาคแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยวรรณ
 
1. นางอรชร  บุญที่สุด
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 7 1. เด็กชายทัศภูมิ  สิงห์สกุลรัตน์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  เมฆแก้ว
3. เด็กหญิงอักษราภัค  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  นวลล่อง
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานนท์  บุญเชิด
2. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเชิด
3. เด็กหญิงปฐมออม  สังข์ศรีอินทร์
 
1. นางอรชร  บุญที่สุด
2. นางเสาวนีย์   ไชยวรรณ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศธร  จันปาน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  นวลล่อง