สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากตรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันทิชา  แก้วตาทิพย์
 
1. นางอรชร  บุญที่สุด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กชายณฐภัทร  พรหมสืบ
2. เด็กชายณัฐภัทร  พันธเพ็ชร
3. เด็กชายณัฐภูมิ  เอียดช่วย
4. เด็กชายปิยพัทธ์  ศิริสมบัติ
5. เด็กชายวัชรพล  บุญเชิด
6. เด็กชายสุรศักดิ์  ซ้ายอ่อน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  นวลล่อง