สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากตรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันทิชา  แก้วตาทิพย์
 
1. นางอรชร  บุญที่สุด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายนิธิ  จันทร์เกิด
 
1. นางสาวเรณู  ตรีตรง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายภัทรดนัย  ศิริสมบัติ
 
1. นางสาวเรณู  ตรีตรง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 33.78 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุพงศ์  จำปา
2. เด็กชายรพีภัทร  อินนุพัฒน์
 
1. นายศรีอนันต์  นวลรอด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.1 ทอง 5 1. เด็กชายกฤตพล  สุวรรณพันธ์
 
1. นางเสาวนีย์  ไชยวรรณ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กชายณฐภัทร  พรหมสืบ
2. เด็กชายณัฐภัทร  พันธเพ็ชร
3. เด็กชายณัฐภูมิ  เอียดช่วย
4. เด็กชายปิยพัทธ์  ศิริสมบัติ
5. เด็กชายวัชรพล  บุญเชิด
6. เด็กชายสุรศักดิ์  ซ้ายอ่อน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  นวลล่อง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงปุณยาพร  บุญนาคแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยวรรณ
 
1. นางอรชร  บุญที่สุด
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 7 1. เด็กชายทัศภูมิ  สิงห์สกุลรัตน์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  เมฆแก้ว
3. เด็กหญิงอักษราภัค  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  นวลล่อง
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานนท์  บุญเชิด
2. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเชิด
3. เด็กหญิงปฐมออม  สังข์ศรีอินทร์
 
1. นางอรชร  บุญที่สุด
2. นางเสาวนีย์   ไชยวรรณ
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 24 1. เด็กชายจักริน  ฤาเวทย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จำปา
3. เด็กชายสีหนาท  โอคง
 
1. นางสุพร  คงศาลา
2. นางเสาวนีย์  ไชยวรรณ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศธร  จันปาน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  นวลล่อง