สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงพรชนก  แพรกปาน
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชูสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรชนก  แพรกปาน
2. เด็กหญิงมุกมณี  ยุทธพงศ์
3. เด็กหญิงวารุณี  นกทวี
4. เด็กหญิงสุรัสวดี  สุทธิแสน
5. เด็กหญิงอติกาณต์  ไทรทองคำ
 
1. นางพรทิพย์  คงทอง
2. นายสุนทร  ดาบเงิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.47 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชนก  แพรกปาน
2. เด็กชายหัสดี  รอดช่วย
 
1. นางพรทิพย์  คงทอง