สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  สุทธิแสน
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชูสุข
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายขัตติย  โพธิ์ขี
2. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ทิพย์เกิด
3. เด็กชายวิทวัส  แซ่เฮง
4. เด็กชายอนรรฆ  สวัสดิรักษา
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีสร้อย
6. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สายเพ็ชร
 
1. นายสุนทร  ดาบเงิน
2. นายอำพล  ทองเนื้องาม