สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูบุญคง
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชูสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอติชาติ  แก้วทอนช้าง
 
1. นายพลศักดิ์  คลิ้งบัวทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 21.05 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายสถิรภัทร  ปักกัตตัง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  กาญจนามัย
 
1. นางกาญจนา  ดวงแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 10.15 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายภานุกร  เต้านุกูล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ชินวงศ์
 
1. นางกาญจนา  ดวงแก้ว