สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูบุญคง
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชูสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงพรชนก  แพรกปาน
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชูสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูโสด
2. เด็กชายธนกร  พูลเอียด
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชูสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอติชาติ  แก้วทอนช้าง
 
1. นายพลศักดิ์  คลิ้งบัวทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 21.05 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายสถิรภัทร  ปักกัตตัง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  กาญจนามัย
 
1. นางกาญจนา  ดวงแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 10.15 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายภานุกร  เต้านุกูล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ชินวงศ์
 
1. นางกาญจนา  ดวงแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรชนก  แพรกปาน
2. เด็กหญิงมุกมณี  ยุทธพงศ์
3. เด็กหญิงวารุณี  นกทวี
4. เด็กหญิงสุรัสวดี  สุทธิแสน
5. เด็กหญิงอติกาณต์  ไทรทองคำ
 
1. นางพรทิพย์  คงทอง
2. นายสุนทร  ดาบเงิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  สุทธิแสน
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชูสุข
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.47 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชนก  แพรกปาน
2. เด็กชายหัสดี  รอดช่วย
 
1. นางพรทิพย์  คงทอง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายขัตติย  โพธิ์ขี
2. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ทิพย์เกิด
3. เด็กชายวิทวัส  แซ่เฮง
4. เด็กชายอนรรฆ  สวัสดิรักษา
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีสร้อย
6. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สายเพ็ชร
 
1. นายสุนทร  ดาบเงิน
2. นายอำพล  ทองเนื้องาม