สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากเหมือง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เสือฉ้วน
 
1. นางสาวอัฐกรณ์  เจริญลาภ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐชา  แก้วจันทร์
2. เด็กชายต่อตระกูล  นวลขาว
 
1. นายชาติชาย  ถนอมพงค์