สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากเหมือง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์เทพ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขุนชุม
3. เด็กหญิงวิภาวดี  มาลีทอง
 
1. นางสาวอัฐกรณ์  เจริญลาภ
2. นางหทัยกาญจน์  จิตรมุ่ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เสือฉ้วน
 
1. นางสาวอัฐกรณ์  เจริญลาภ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐชา  แก้วจันทร์
2. เด็กชายต่อตระกูล  นวลขาว
 
1. นายชาติชาย  ถนอมพงค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงอินทิรา  คำดี
 
1. นางขนิษฐา  กิ้มถ่อง