สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภุทธา  แสงเพ็ชร
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ทะวงศ์ษา
3. เด็กชายปิยะชัย  แดงงาม
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แป้นแก้ว
5. เด็กชายศุภสัณห์  นิลทน
 
1. นางสาคร  จันทพันธ์
2. นางอาภรณ์  สงศรีอิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ปลอดเถาว์
2. เด็กหญิงศุภัสรา  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา   นุ่นคำ
4. เด็กหญิงอรวรรณ  หมั่นคง
5. เด็กหญิงใบเฟิร์น  คงเส้ง
 
1. นางกัลยาณี  สุขเกื้อ
2. นางสาวณัฐกุล  แดงขาว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง 17 1. เด็กชายธนดล  เศรษฐการ
2. เด็กหญิงพรรวษา  ทองมี
 
1. นางกัลยาณี  สุขเกื้อ
2. นางเกษร  บุญญรัตน์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรนิกา  เมฆแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  พรหมทอง
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.34 ทอง 4 1. เด็กชายอนุพงศ์  ช่วยมั่นคง
 
1. นางสาวณัฐกุล  แดงขาว
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรนิกา  เมฆแก้ว
2. นางสาวหฤทัย  ดวงเอี่ยม
 
1. นายชุมพล  รักบางบูรณ์
2. นางสาววรารัตน์  หนูจู
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรายุทธ  หมั่นคง
2. เด็กชายอนุพงศ์  ช่วยมั่นคง
 
1. นายชุมพล   รักบางบูรณ์
2. นางสาวณัฐกุล  แดงขาว