สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรัชพร  หนูเสือ
2. เด็กหญิงอริสา  วันทอง
3. เด็กหญิงโสพิศ  ตุดเกื้อ
 
1. นางสาคร  อินทร์สังข์
2. นายสมยศ  สุกระมณี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.33 ทอง 11 1. เด็กชายฉัตรชัย  รอดแก้ว
2. เด็กชายปรเมศร์  รัตนาจารย์
3. เด็กหญิงอริสา  วันทอง
 
1. นางสาคร  อินทร์สังข์
2. นายสมยศ  สุกระมณี