สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.2 ทอง 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันแก้ว
 
1. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.38 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เพิ่งรัตน์
 
1. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดำศรี
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  กันทะวี
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เกลี้ยงเกตุ
 
1. นางจรัญญา  ธงธวัช
2. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงนรวิชญ์  คำสระ
2. เด็กชายบุญสิทธิ์  ช่วยทอง
3. เด็กหญิงเนตรณภเัทร  ขุนนุ้ย
 
1. นางวรรดี  จามจุรี
2. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณภัสวรรณ  แขวงขาว
2. เด็กหญิงภาสินี  ดวงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวิดารัตน์  พงศ์ศิริ
 
1. นางบุษบา  เสนาะกรรณ
2. นางทรงศรี  ประยูรรัตน์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.33 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐวุติ  คำอ่อน
2. เด็กชายภูเบธ  จินุกูล
3. เด็กชายศราวุฒิ  คงจ้าย
 
1. นางสุนิภา  ศรีภาวินทร์
2. นางทรงศรี  ประยูรรัตน์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนภา  บุญมาติด
2. เด็กชายพีรพัต  แก้วบ้านดอน
3. นายเฉลิมพล  มณีพงศ์
 
1. นางสุนิภา  ศรีภาวินทร์
2. นางวรรดี  จามจุรี