สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระบาท สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภิณทิพย์  รอดดำ
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  พรหมทิพย์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  สุดศรีแก้ว
4. เด็กหญิงสุพิชญา   รอดมณี
5. เด็กหญิงใจจริง  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวอรรวรรณ  แก้วพรหม
2. นางสาวลดาวัลย์  ขุนศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายชยพล  ศักดิ์พรหม
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  แก้วขลิบ
3. เด็กหญิงพรธวัล  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงภัทรกร  ภูแข็ง
5. เด็กหญิงภิญญดา  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวอรรวรรณ  แก้วพรหม
2. นางสาวลดาวัลย์  ขุนศรี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรธวัล  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงภัทรพร  ภูแข็ง
3. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวอรรวรรณ  แก้วพรหม
2. นางสาววิมล  ส่งแสง