สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สุวรรณรัตน์
 
1. นายศิริพงศ์  วงศ์สุริยามาศ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  ถือทอง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  คชสิงห์
3. เด็กหญิงเบญจพร  พะเนินศรี
 
1. นางสาววาสนา  ปิจุลกิลิน
2. นายเกษม  โกศัยพัฒน์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.33 ทอง 8 1. เด็กชายคุนากร  ทองเพิ่ม
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  ทวีรัตน์
3. เด็กชายรัฐภัณฑ์  สิงห์รัตน์
 
1. นายอดิศร  สุวรรณพันธ์
2. นายธวัฒชัย  รณศิริ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมทอง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เพชรฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิราภรณ์  สงหราหมณ์
 
1. นางศิริพร  บริสุทธิ์
2. นางพัชรวรรณ   ศรีเปารยะ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.03 ทอง 7 1. เด็กชายอัครพนธ์   จบเจนไพร
 
1. นายชัยพร   ช่วยคงทอง
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกฤษ  รอดเนียม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ้งเภา
3. เด็กชายวุฒิพัฒน์  ใต้การ
 
1. นายชัยพร   ช่วยคงทอง
2. นายวินัย  ฤทธิพาจารย์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีเปาระยะ
2. เด็กชายธนดล  ทองดี
3. เด็กชายนิวัฒน์  หัยภาค
 
1. นายอดิศร  สุวรรณพันธ์
2. นายชัยพร  ช่วยคงทอง