สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนริศา  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงวรัญญา   มูณีย์
 
1. นางรุจิรา   ชูเจริญวงศ์
2. นายเกษม  โกศัยพัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพีรพล   คงกุล
2. เด็กชายภรภัทร  ณะรัตน์โช
 
1. นายไชยันต์  คงเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 13.77 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วุฒิวงศ์
2. เด็กชายวีระพงศ์  พูลมี
 
1. นายไชยันต์  คงเมือง