สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยรัตน์
 
1. นางรุจิรา ชูเจริญวงศ์  ชูเจริญวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนริศา  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงวรัญญา   มูณีย์
 
1. นางรุจิรา   ชูเจริญวงศ์
2. นายเกษม  โกศัยพัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพีรพล   คงกุล
2. เด็กชายภรภัทร  ณะรัตน์โช
 
1. นายไชยันต์  คงเมือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 13.77 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วุฒิวงศ์
2. เด็กชายวีระพงศ์  พูลมี
 
1. นายไชยันต์  คงเมือง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.3 เงิน 18 1. เด็กหญิงศุภัสสร  เกตุประทุม
 
1. นางสาวสุจีรา  จุลสัตย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  ศรีสมโภชน์
2. เด็กชายพิทวัส   คงจ้อย
 
1. นางเพ็ญแข  สงหนู
2. นางวันวดี  แสงพรหม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายประเสริฐ   รอดเกลี้ยง
 
1. นางวันวดี  แสงพรหม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สุวรรณรัตน์
 
1. นายศิริพงศ์  วงศ์สุริยามาศ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  ถือทอง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  คชสิงห์
3. เด็กหญิงเบญจพร  พะเนินศรี
 
1. นางสาววาสนา  ปิจุลกิลิน
2. นายเกษม  โกศัยพัฒน์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.33 ทอง 8 1. เด็กชายคุนากร  ทองเพิ่ม
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  ทวีรัตน์
3. เด็กชายรัฐภัณฑ์  สิงห์รัตน์
 
1. นายอดิศร  สุวรรณพันธ์
2. นายธวัฒชัย  รณศิริ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมทอง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เพชรฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิราภรณ์  สงหราหมณ์
 
1. นางศิริพร  บริสุทธิ์
2. นางพัชรวรรณ   ศรีเปารยะ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.03 ทอง 7 1. เด็กชายอัครพนธ์   จบเจนไพร
 
1. นายชัยพร   ช่วยคงทอง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกฤษ  รอดเนียม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ้งเภา
3. เด็กชายวุฒิพัฒน์  ใต้การ
 
1. นายชัยพร   ช่วยคงทอง
2. นายวินัย  ฤทธิพาจารย์
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีเปาระยะ
2. เด็กชายธนดล  ทองดี
3. เด็กชายนิวัฒน์  หัยภาค
 
1. นายอดิศร  สุวรรณพันธ์
2. นายชัยพร  ช่วยคงทอง