สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ทวีรัตน์
 
1. นางสาววาสนา   นุ่นสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกชมน  ขวัญคีรี
 
1. นางสาววาสนา  นุ่นสุวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเกวลี  ขวัญคีรี
 
1. นายมานิตย์  คงจ้อย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 26 1. เด็กชายวัชรพล  กล่อมจิตร
 
1. นางสาววาสนา  นุ่นสุวรรณ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  พระโกฎ
3. เด็กชายอัครชัย  กาญจนเสนา
 
1. นายมานิตย์  คงจ้อย
2. นางอารมย์  อินทร์แก้ว