สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคีรินทร   จิตมาตร
2. เด็กหญิงจิราภา  เพชรสุทธิ์
3. เด็กหญิงชนนี  เพชรแก้ว
4. เด็กหญิงชินชนา    พันธ์ศักดิ์
5. เด็กหญิงซันมา  สารฤทธิ์
6. เด็กชายฐาปกรณ์  วีระกุล
7. เด็กหญิงณัฐกมล  ชุมพูนุช
8. เด็กชายณัฐภัทร   รักรงค์
9. เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณธนู
10. เด็กหญิงณิชกุล  หนูบุญคง
11. เด็กชายธนาวุฒิ   คงศรีเจริญ
12. เด็กหญิงนันทิกานต์   ฉิมเกื้อ
13. เด็กหญิงปารวี  ขุนรักษ์
14. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดำชุม
15. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จิตธรรมรูณ
16. เด็กหญิงมัทนาวดี   จรดำ
17. เด็กชายวีรภัทร   สายจันทร์
18. เด็กหญิงศรุตตา  บัวทอง
19. เด็กชายศุภณัฐ   นุ่นแก้ว
20. เด็กชายออมสิน  ชุมเดช
 
1. นายชำนาญ  มณีพันธ์
2. นางพรรณี  นาคปลัด
3. นางวรางคณางค์  ขุนหนู
4. นางสมศรี  ประมุข
5. นางสาวกุหลาบ  ทองศรีนุ่น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย   หนูร่ม
2. เด็กชายชนกานต์   รัตนวิลัย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   แนมใส
4. เด็กหญิงณิชกานต์  กรุณกิจ
5. เด็กหญิงดวงกมล    ไข่ทองแก้ว
6. เด็กชายทนงศักดิ์   ขุนรักษ์
7. เด็กชายนนทพัทธ์   ชุมขำ
8. เด็กชายนรงค์ศักดิ์   รักดี
9. เด็กหญิงนันทิชา   เขียวทองจันทร์
10. เด็กหญิงบุริมมาถ   ศรีสุขใส
11. เด็กหญิงภัศรา   นาคปลัด
12. เด็กชายยศภัทร    ขุนรักษ์
13. เด็กหญิงรัตติยากร  จิตตะโสภา
14. เด็กหญิงวรรณพร   ปลีกหนู
15. เด็กชายศรพิทักษ์   ชูถนอม
16. เด็กหญิงศิลาพร   สุทะปัญญา
17. เด็กหญิงสิริรัตน์   ไกรณรงค์
18. เด็กหญิงสุชาวดี   พูลสวัสดิ์
19. เด็กชายอัฐพล    เมฆขำ
20. เด็กชายโกสินธ์  ศรีสังค์
 
1. นายรสธศักดิ์  นภากุล
2. นายกำพล  จงไกรจักร
3. นางสาวนฤมล  ภิรมย์รักษ์
4. นางสาวกนกวรรณ  คงนุ่น
5. นางเสาวลักษณ์  สิงค์คุ้ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงสิริยานันท์  บัวทอง
 
1. นางสาวคัทลียา  หนูทองมาก
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา   ขุนฤทธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงนันทิชา   เขียวทองจันทร์
3. เด็กหญิงบุริมนาถ    ศรีสุขใส
4. เด็กหญิงปิยะรัตน์   ดำชุม
5. เด็กหญิงรัตติยากร    จิตตะโสภา
6. เด็กหญิงรัตติยากร   ทองปานดี
7. เด็กหญิงศรุตตา   บัวทอง
8. เด็กหญิงศิลาพร    สูทะปัญญา
 
1. นางวรางคณางค์   ขุนหนู
2. นางพรรณี   นาคปลัด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทรา   สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงชลดา    วงศ์มณี
3. เด็กหญิงซันมา   สารฤทธิ์
4. เด็กหญิงนุสรีต้า   ชูนิล
5. เด็กหญิงพรรณพฤกษา   พรหมเทพ
6. เด็กหญิงพรรณราย   รุ่งเรือง
 
1. นายกำพล  จงไกรจักร
2. นางสาวนฤมล  ภิรมย์รักษ์
3. นางสาวกนกวรรณ  คงนุ่น
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนนี  เพขรแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จำนงค์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงปารวี  ขุนรักษ์
 
1. นางสมศรี  ประมุข
2. นางสาวนฤมล  ภิรมย์รักษ์
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 9 1. เด็กชายกิตตินันท์   ขุนฤทธิ์แก้ว
2. เด็กชายฐิติวุฒิ    นิลพัฒน์
3. เด็กหญิงอาภัสรา   แก้วเขียว
 
1. นางสาวกุหลาบ  ทองศรีนุ่น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  บำรุงชาติ