สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรามแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุภิชญา   คงเขียว
 
1. นางละเอียด  หนูช่วย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.5 เงิน 12 1. เด็กชายปริญญา    ขาวแก้ว
2. เด็กชายพงศ์พันธ์   พรหมฤทธิ์
3. เด็กชายภูรินทร์  ปิดทอง
4. เด็กหญิงวรรณิดา   ทองด้วง
5. เด็กชายวรินทร  หมื่นหาวงศ์
6. เด็กหญิงสุฑาธิณี    จันทวิลาศ
 
1. นางสมหมาย    มีแก้ว
2. นางปาริชาติ   เสนเนียม
3. นางกมลวรรณ   ภาระกิจ