สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวภาวิณีย์  สงทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงพัชราภา  พรมสว่าง
 
1. นางปาณิสรา  สุภาเพ็ชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สังเกต
 
1. นางณิชา  เพชรใหญ่
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   เดชบำรุง
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  เดชสถิตย์
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สิ่งประสงค์
4. เด็กหญิงลฎาภา  ธราธรรัตนกุล
5. เด็กหญิงอภัสรา  เพชรศรี
 
1. นายไสว   ภักดีบุญ
2. นางสาวภาวิณีย์  สงทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายนราวิทย์  ขวัญเพ็ชร
2. เด็กชายรวิพล  ไชยคำ
3. เด็กชายเกียรติกุล  ไชยคชเดช
 
1. นางนิศารัตน์  รัตนวิโรจน์
2. นางสาวภาวิณีย์  สงทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายวุฒิชัย  คงศรี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปาณียะ
3. เด็กชายเอกวิทย์  กลิ่นดี
 
1. นายภุชงค์  ธานีรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญชัย  แก่นจำปา
 
1. นางสาวภาวิณีย์  สงทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  หนูเกื้อ
 
1. นายภุชงค์  ธานีรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขวัญชัย  แก่นจำปา
 
1. นางปาณิสรา  สุภาเพ็ชร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจีรภัส  พิทักษ์วงศ์
 
1. นางปาณิสรา  สุภาเพ็ชร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายพิพัฒน์   สิ่งประสงค์
 
1. นางณิชา  เพชรใหญ่
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงอนุตตรีย์  สิทธิรักษ์
 
1. นางณิชา  เพชรใหญ่
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เพชรดี
2. เด็กชายบูรพา  สุขย้อย
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วสุวรรณ
4. เด็กหญิงลลิตา  แก่นจำปา
5. เด็กหญิงอภิสรา  เสนแก้ว
6. เด็กหญิงอรจิรา  เทพยศ
 
1. นายธีรศักดิ์  พลเธียร
2. นายภุชงค์  ธานีรัตน์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกฤติยา  เพชรดี
2. เด็กชายจิรภัทร  พิทักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงพิชญาพร  พรมสว่าง
4. เด็กชายพีรพัฒน์  นวลน้ำจิตร
5. เด็กหญิงรัตน์สุดา  บิณมาต
6. เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยคำ
 
1. นายธีรศักดิ์  พลเธียร
2. นายภุชงค์  ธานีรัตน์
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษฎา  รักษาพล
2. เด็กชายจิระวัฒน์  คงทอง
3. เด็กชายธนวัต  ภักดีบุญ
 
1. นางสาวสุดฤทัย  ขวัญคีรี