สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิศ  รักษาชล
 
1. นางบุญญา  รักษ์ประทุม
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  ฤทธิ์ลำเจียก
 
1. นางสมจิตร  รักษาชล
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  ปลอดร่ม
2. เด็กหญิงสุชาดา  นาไร
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  โชติทอง
2. นางบุญญา  รักษ์ประทุม
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.99 ทอง 10 1. เด็กชายภานุกร  หมุนคง
 
1. นางสาวสาวินี  เมืองราย
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายพงศกร  ปลอดร่ม
2. เด็กชายภานุกร  หมุนคง
 
1. นางสาวพัชรี  รอดเรืองฤทธิ์
2. นางบุญญา  รักษ์ประทุม