สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์เสถียร
2. เด็กชายศรนรินทร์  จิตรศิริ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ไพพูล
4. เด็กหญิงอรนุช  จันทร์เสถียร
5. เด็กชายอาชว  ศิริธรรม
 
1. นางสาวรัตติยา  สังคานาคิน
2. นางเอื้อนศรี  รอดบัวทอง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณิชกมล  มณีกาญจน์
3. เด็กหญิงอริศรา  งามขำ
 
1. นางสุพร  สามพิมพ์
2. นางสาวรัตติยา  สังคานาคิน