สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  วังเคียน
 
1. นางพรรณี  จันทร์แดง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วุฒิกรณ์
 
1. นายกรีฑา  สามพิมพ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภัทรสร  เกื้อกูล
3. เด็กหญิงสุภัชชา  เอียดทองใส
 
1. นางสาวอำไพ  สังข์ศิริ
2. นางสาวอารยา  รัตนะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.58 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนภัทร  วงศ์จุ้ย
2. เด็กชายวรัญญู  ชูมณี
 
1. นางสาวอำไพ  สังข์ศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 9.37 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชุติบัณฑิต  ชูเมฆา
2. เด็กชายภูตะวัน  จิตติศักดิ์
 
1. นางสาวอำไพ  สังข์ศิริ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์เสถียร
2. เด็กชายศรนรินทร์  จิตรศิริ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ไพพูล
4. เด็กหญิงอรนุช  จันทร์เสถียร
5. เด็กชายอาชว  ศิริธรรม
 
1. นางสาวรัตติยา  สังคานาคิน
2. นางเอื้อนศรี  รอดบัวทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.86 ทอง 24 1. เด็กชายชญานนท์  พันธ์ุศิโรรัตน์
2. เด็กหญิงพิมมาดา  เนรจุล
 
1. นางสาวรัตติยา  สังคานาคิน
2. นางเอื้อนศรี  รอดบัวทอง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณิชกมล  มณีกาญจน์
3. เด็กหญิงอริศรา  งามขำ
 
1. นางสุพร  สามพิมพ์
2. นางสาวรัตติยา  สังคานาคิน