สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางอาภรณ์  คงผอม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.33 ทอง 21 1. เด็กหญิงปาลิตา  สิงห์คำ
2. เด็กชายเกศนรินทร์  คงทอง
 
1. นางฤทัย  สุขล้ำเกิน
2. นางละออ  เพ็งจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง 18 1. เด็กหญิงจันทิมา  ขวัญจินดา
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  นวลสะอาด
 
1. นางฤทัย  สุขล้ำเกิน
2. นางละออ  เพ็งจันทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ชุมทอง
2. เด็กหญิงศิรินทิพ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสุรไชย  รัตนพันธ์
2. นางจิรา  สุทธิภักดี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายจักรินทร์  สายน้อย
2. เด็กชายชวกร  บุญเพชร
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์มณี
4. เด็กชายนนทกร  ชูราษฎร์
5. เด็กชายปารวัณ  ศรีอักษร
6. เด็กชายภูมภิภัทร  ทองรัตน์
 
1. นายประสิทธิ์  สุทธิประจักษ์
2. นางอาภรณ์  คงผอม
3. นายจตุรงค์  ยอดระบำ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายภูริทัศน์  โอขาว
2. เด็กหญิงวิลัยภรณ์  กัญจนกาญจน์
3. เด็กชายโชติวัฒน์  ไชยสุวรรณ์
 
1. นายสุรไชย  รัตนพันธ์
2. นายจตุรงค์  ยอดระบำ
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 11 1. เด็กชายกอบโชค  หนักเกิด
2. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงชนิดาภา  เพ็ชรช่วย
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เส้งเซ่ง
2. นางอาภรณ์  คงผอม
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กลิ่นบุปผา
2. เด็กหญิงมะลิสา  เอียดแป้น
 
1. นางฤทัย  สุขล้ำเกิน
2. นางสาวเพ็ญนภา  เส้งเซ่ง
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กลิ่นบุปผา
2. เด็กหญิงมะลิสา  เอียดแป้น
 
1. นางจิรา  สุทธิภักดี
2. นางชูชีพ  จันทร์ทอง