สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.86 ทอง 13 1. เด็กชายกนกพล  สุขถนอม
2. เด็กหญิงอทิตยา  เสือทอง
 
1. นางศิริพร  ศิลปสมศักดิ์
2. นางเพ็ญพิชชา  คณะแมน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.26 ทอง 12 1. เด็กชายชินวัตร  วานมนตรี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พริกบางเข็ม
 
1. นางศิริพร  ศิลปสมศักดิ์
2. นางสามารถ  ปานสุทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุรงค์  อินทร์ด้วง
2. นางสาวทานตะวัน  จันทร์คล้าย
 
1. นางศิริพร  ศิลปสมศักดิ์
2. นางสาวบุปผา  บุญศรี
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตพร  มีนุ่น
2. เด็กชายจตุรงค์  อินทร์ด้วง
3. เด็กหญิงจรัญญา  เสือทอง
4. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หนูวรรณ
5. เด็กชายณัฐพล  บุญพันธ์
6. เด็กหญิงวันทนีย์  หมื่นรักษ์
7. เด็กชายอธิวัฒน์  สินทรัพย์
8. เด็กหญิงอริศรา  แป้นศรีนวล
9. เด็กชายอัษราวุธ  เกตุชาติ
10. เด็กหญิงอารียา  พันธ์ทอง
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
3. นางกันหา  สุขช่วย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายจักะกฤษ  แก้วสง
2. เด็กชายนนทพันธ์  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายนันทเดช  ยคขุน
4. เด็กชายพีระศักดิ์  พรหมจิตร
5. เด็กชายอภิรักษ์  หนูปลอด
6. เด็กชายเจษฏา  โฉมทอง
 
1. นายประสม  ทองขวิด
2. นายเฉลิม  เลขาพันธ์
3. นายสุชาติ  สกุลวงศ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. นายกฤตณรงค์  ชูเสียงแจ้ว
2. นายกิตติศัพท์  คานธ์
3. นายวิชัย  หลวงบุญฤทธิ์
 
1. นางนิตยา  จีนด้วง
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.36 ทอง 16 1. เด็กชายภาคภูมิ  ทับวิเชียร
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.34 ทอง 5 1. เด็กชายนาวา  พุทธถนอม
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน